0081991
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
86
55
261
331
1210
1346
81991

Forecast Today
96

22.38%
20.77%
25.57%
0.50%
0.00%
30.77%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:54.157.61.68

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

logo วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
 
ชุนชนน่าอยู่  ส่งเสริมการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม นอบนำเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 มีประชากรทั้งสิ้น 7,668 คน ชาย 3,754 คน หญิง 3,914 คนจำนวน 2,560 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้     

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ประชากรรวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 บ้านสนวน 2 273 342 351 693  
2 บ้านหาด-แตระ 3 494 379 434 813  
3 บ้านพราน 4 512 361 394 755  
4 บ้านเรียม 5 69 157 165 322  
5 บ้านเจ๊ก 7 118 142 163 305  
6 บ้านตะแบก 8 145 270 271 541  
7 บ้านชำแระตะวันตก 9 239 586 553 1,139  
8 บ้านชำแระกลาง 10 94 279 244 514  
9 บ้านชำแระเหนือ 11 152 378 397 775  
10 บ้านสะอาง 12 222 479 478 957  
11 บ้านบก 13 242 390 464 854  
  รวม 11 2,560 3,754 3,914 7,668  ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

3

สภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านอาชีพ
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รองลงมาได้แก่ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
- ปั้มน้ำมัน จำนวน 10 แห่ง
- ร้านค้าของชำ จำนวน 82 แห่ง
- ร้านรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 3 แห่ง
- ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเหนือ การคมนาคมสัญจรยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และถนนดิน ในช่วงฤดูฝนเส้นทางจะถูกทำให้เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือถูกตัดขาดต้องซ่อมแซมเป็นประจาทุกปี 

2. การโทรคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเหนือ การติดตั้งโทรศัพท์ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากยังไม่ได้รับการขยายเขตในการติดตั้งและยังไม่มีคู่สายดาเนินการประชากรส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์จานดาวเทียม
3. การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเหนือ มีจำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้คิดเป็น 100 %

แหล่งน้ำธรรมชาติ
-ลำห้วย ได้แก่ ห้วยเหนือ,ห้วยจามร,ห้วยตะแบก,ห้วยเวียง
-บึงหรือหนอง ได้แก่ หนองสะอาง , หนองผือ,หนองคัน.หนองกะเบา.หนองกระทุ่ม,หนองแตระ,หนองขี้เหล็ก,หนองบูรพา ,คลองหนองลุง, คลองตาอุ่น

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
-ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง
-บ่อบาดาล 5 แห่ง
-ถังเก็บน้ำฝน 16 แห่ง
-ฝาย,อ่างเก็บน้า 7 แห่ง
-บ่อน้าตื้น 74 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ กำหนดโครงการพัฒนาหนองสะอางให้เป็นแหล่งท่อวเที่ยว หนองสะอาง ตั้งอยู่ที่บ้านสะอาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สภาพมีลักษณะเป็นหนองขนาดใหญ่ มีสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พยายามที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอยู่ในตำบลให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 

 

ข้อมูลด้านการศึกษาและสถาบันและองค์กรทางศาสนา

การศึกษา
    การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มีสถานศึกษาตั้งอยู่ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง รายละเอียดดังนี้
    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
    2. โรงเรียนบ้านชำแระกลาง (โรงเรียนขยายโอกาส)
    3. โรงเรียนวัดเขียน
    4. โรงเรียนบ้านเรียม
    5. โรงเรียนบ้านสะอางประชาสามัคคี
    6. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มีจำนวน 7 แห่ง
    1. วัดเขียนบูรพาราม
    2. วัดเจ๊กโพธิ์พฤกษ์
    3. วัดบ้านชำแระกลาง
    4. วัดสะอาง (โพธิญาณ )
    5. วัดบกจันทร์นคร
    6. มัสยิดอัลมู่ฮาญีรีน อ.ขุขันธ์
    7. สำนักสงฆ์ธัมมวัณโณ ม.8

ข้อมูลสภาพทั่วไป

3
2

  

สภาพทั่วไป
   องค์การบริหารส่าวนตำบลห้วยเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

          ทิศเหนือ     จดตำบลดองกำเม็ด,ตำบลตะเคียน
          ทิศใต้     จดตำบลหนองฉลอง,ตำบลห้วยใต้
          ทิศตะวันออก     จดตำบลลมศักดิ์ ,ตำบลสะเดาใหญ่
          ทิศตะวันตก     จดตำบลห้วยสำราญ,ตำบลใจดี


ลักษณะภูมิอากาศ
    ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง มีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส แบ่งได้ 3 ฤดู

          - ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม    - กุมภาพันธ์   
          - ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม     - ตุลาคม  
          - ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์    - พฤษภาคม  


ลักษณะภูมิประเทศ
    ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง บางแห่งเป็นเนินเขาและมีป่าเสื่อมโทรม บางแห่งเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำซับตลอดปี เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

เขตการปกครอง
   
การปกครองแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

          หมู่ที่ 2    บ้านสนวน
          หมู่ที่ 3   บ้านหาด-แตระ
          หมู่ที่ 4   บ้านพราน
          หมู่ที่ 5    บ้านเรียม
          หมู่ที่ 7   บ้านเจ๊ก
          หมู่ที่ 8    บ้านตะแบก
          หมู่ที่ 9   บ้านชำแระตะวันตก
          หมู่ที่ 10    บ้านชำแระกลาง
          หมู่ที่ 11   บ้านชำแระเหนือ
          หมู่ที่ 12    บ้านสะอาง
          หมู่ที่ 13    บ้านบก

สาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ จำนวน 1 แห่ง


 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ