[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 12 ก.พ. 2021 19:30:38 1,505

สภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านอาชีพ
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รองลงมาได้แก่ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
- ปั้มน้ำมัน จำนวน 10 แห่ง
- ร้านค้าของชำ จำนวน 82 แห่ง
- ร้านรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 3 แห่ง
- ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเหนือ การคมนาคมสัญจรยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และถนนดิน ในช่วงฤดูฝนเส้นทางจะถูกทำให้เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือถูกตัดขาดต้องซ่อมแซมเป็นประจาทุกปี 

2. การโทรคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเหนือ การติดตั้งโทรศัพท์ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากยังไม่ได้รับการขยายเขตในการติดตั้งและยังไม่มีคู่สายดาเนินการประชากรส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์จานดาวเทียม
3. การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเหนือ มีจำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้คิดเป็น 100 %

แหล่งน้ำธรรมชาติ
-ลำห้วย ได้แก่ ห้วยเหนือ,ห้วยจามร,ห้วยตะแบก,ห้วยเวียง
-บึงหรือหนอง ได้แก่ หนองสะอาง , หนองผือ,หนองคัน.หนองกะเบา.หนองกระทุ่ม,หนองแตระ,หนองขี้เหล็ก,หนองบูรพา ,คลองหนองลุง, คลองตาอุ่น

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
-ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง
-บ่อบาดาล 5 แห่ง
-ถังเก็บน้ำฝน 16 แห่ง
-ฝาย,อ่างเก็บน้า 7 แห่ง
-บ่อน้าตื้น 74 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ กำหนดโครงการพัฒนาหนองสะอางให้เป็นแหล่งท่อวเที่ยว หนองสะอาง ตั้งอยู่ที่บ้านสะอาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สภาพมีลักษณะเป็นหนองขนาดใหญ่ มีสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พยายามที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอยู่ในตำบลให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 

To Top ↑