huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 12 ก.พ. 2021 19:29:03 1,093

 

 

 

สภาพทั่วไป
   องค์การบริหารส่าวนตำบลห้วยเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

          ทิศเหนือ     จดตำบลดองกำเม็ด,ตำบลตะเคียน
          ทิศใต้     จดตำบลหนองฉลอง,ตำบลห้วยใต้
          ทิศตะวันออก     จดตำบลลมศักดิ์ ,ตำบลสะเดาใหญ่
          ทิศตะวันตก     จดตำบลห้วยสำราญ,ตำบลใจดี


ลักษณะภูมิอากาศ
    ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง มีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส แบ่งได้ 3 ฤดู

          - ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม    - กุมภาพันธ์   
          - ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม     - ตุลาคม  
          - ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์    - พฤษภาคม  


ลักษณะภูมิประเทศ
    ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง บางแห่งเป็นเนินเขาและมีป่าเสื่อมโทรม บางแห่งเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำซับตลอดปี เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

เขตการปกครอง
    
การปกครองแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

          หมู่ที่ 2    บ้านสนวน
          หมู่ที่ 3   บ้านหาด-แตระ
          หมู่ที่ 4   บ้านพราน
          หมู่ที่ 5    บ้านเรียม
          หมู่ที่ 7   บ้านเจ๊ก
          หมู่ที่ 8    บ้านตะแบก
          หมู่ที่ 9   บ้านชำแระตะวันตก
          หมู่ที่ 10    บ้านชำแระกลาง
          หมู่ที่ 11   บ้านชำแระเหนือ
          หมู่ที่ 12    บ้านสะอาง
          หมู่ที่ 13    บ้านบก

สาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ จำนวน 1 แห่ง

To Top ↑