huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 19 มิ.ย. 2023 08:11:41 3,925

จำนวนประชากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ประชากรทั้งสิ้น           ,๙๐๓           คน

          เป็นชาย           ๓,๘๗๙          คน

          เป็นหญิง          ๔,๐๒๔           คน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ทั้งสิ้น

จำนวนราษฎร (คน)

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

ทั้งสิ้น

๑๔

บ้านตาปิ่น

กำนันตำบลห้วยเหนือ

นายวันชัย  ถานุ

บ้านสนวน

๒๙๘

๓๔๘

๓๕๖

๗๐๔

นายทวี   จิลบุตร

บ้านหาด – แตระ

๕๗๐

๓๗๔

๔๓๒

๘๐๖

นายอริยวัฒน์ จันทรา

บ้านพราน

๕๓๑

๔๑๒

๔๓๘

๘๔๖

นายสุรสิทธิ์  มีกุล

บ้านเรียม

๗๒

๑๖๓

๑๗๑

๓๓๔

นายสุพล  นันทสิงห์

บ้านเจ๊ก

๑๕๒

๑๔๐

๑๖๗

๓๐๗

นายพงศกร   ประดับศรี

บ้านตะแบก

๑๕๒

๒๖๕

๒๘๔

๕๔๙

นางณัฐธนภัทร  บุญนรา

บ้านชำแระตะวันตก

๒๕๐

๕๗๑

๕๕๘

๑,๑๑๙

นายจำเริญ  ทองเกิด

๑๐

บ้านชำแระกลาง

๑๐๑

๒๗๗

๒๕๘

๕๓๕

นายสากล ตองอบ

๑๑

บ้านชำแระเหนือ

๑๕๔

๓๗๔

๓๙๖

๗๗๐

นายสวิน  ทิพบำรุง

๑๒

บ้านสะอาง

๒๔๕

๔๙๘

๔๘๙

๙๘๗

นายธีรวัฒน์   จันทร์ดารา

๑๓

บ้านบก

๒๕๓

๓๘๕

๔๕๒

๘๓๗

นางจารุวรรณ   ดวงตา

 

รวม

๒,๗๘๑

๓,๘๗๙

๔,๐๒๔

๗,๙๐๓

 

             (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอขุขันธ์ ณ เดือน ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔)

 

ข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

             (ข้อมูลจากงานงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๕)

 

            (ข้อมูลจากงานงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๕)

 

To Top ↑