huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 12 ก.พ. 2021 19:32:05 1,315

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีประชากรทั้งสิ้น 7,783 คน ชาย 3,781 คน หญิง 4,002 คนจำนวน 2,726 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้     

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ประชากรรวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 บ้านสนวน 2 292 346 369 715  
2 บ้านหาด-แตระ 3 559 380 422 802  
3 บ้านพราน 4 529 395 433 825  
4 บ้านเรียม 5 71 161 170 331  
5 บ้านเจ๊ก 7 142 145 175 316  
6 บ้านตะแบก 8 150 265 281 546  
7 บ้านชำแระตะวันตก 9 244 571 561 1,132  
8 บ้านชำแระกลาง 10 100 272 253 525  
9 บ้านชำแระเหนือ 11 153 397 397 768  
10 บ้านสะอาง 12 237 495 492 987  
11 บ้านบก 13 249 384 449 833  
  รวม 11 2,726 3,781 4,002 7,783
To Top ↑