huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บ้านชำแระตะวันตก หมู่ที่ ๙

8 ธ.ค. 2023 14:47:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 3
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ในพื้นที่บ้านชำแระตะวันตก หมู่ที่ ๙ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าห...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บ้านตะแบก หมู่ที่ ๘

7 ธ.ค. 2023 13:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 7
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ในพื้นที่บ้านตะแบก หมู่ที่ ๘ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความ...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๗

6 ธ.ค. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 7
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ในพื้นที่บ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๗ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความผ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดพนักงานเจ้าหน้าทีีร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ "๕ ธันวา วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๖"

5 ธ.ค. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 1
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมทำบุญตักบาตร/ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บ้านเรียม หมู่ที่ ๕

1 ธ.ค. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านเรียม เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติทา...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บ้านพราน หมู่ที่ ๔

30 พ.ย. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 5
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านพราน เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความผิ...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่บ้านพราน หมู่ที่ ๔ พื้นที่บ้านชำแระเหนือ หมู่ที่ ๑๑

30 พ.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 7
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่บ้านพราน หมู่ที่ ๔ พื้นที่บ้าน...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บ้านหาด-แตระ หมู่ที่ ๓

29 พ.ย. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาด-แตระ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความผิด...

งานนโยบายและแผน กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่องค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้สื่อสร้างสรรค์ (การจัดการความรู้ KM)

28 พ.ย. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานนโยบายและแผน กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหน่วยง...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บ้านสนวน หมู่ที่ ๒

28 พ.ย. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 6
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและโรคระบบดวงตา ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านสนวน เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกต...

งานนโยบายและแผน กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

28 พ.ย. 2023 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานนโยบายและแผน กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบร...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่บ้านพราน หมู่ที่ ๔ พื้นที่บ้านตะแบกหมู่ที่ ๘

27 พ.ย. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่บ้านพราน หมู่ที่ ๔ พื้นที่บ้าน...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาผู้สูงอายุ (คืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงวัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

24 พ.ย. 2023 14:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 8
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายขับเคลื่อน โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับ...

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย ศพด.อบต.ห้วยเหนือ ได้จำลองการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

24 พ.ย. 2023 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 3
วัน ศุกร์ ทึ่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย  วันลอยกระทง เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักความสำคัญของวันลอยกระทง

23 พ.ย. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
        วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย  วันลอยกระทง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้จักคว...

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มงานบริหารการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับตรวจสุขภาพช่องปากเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วเยหนือ

17 พ.ย. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มงานบริหารการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับตรวจสุขภาพช่องปากเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล...

งานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่

16 พ.ย. 2023 12:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้นำรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง...
To Top ↑