huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกดำเนินการปรับปรุง ถนนสายบ้านบก - บ้านแดง โดยนำวัสดุปะยางมะตอยมาอุดปะ เพื่อป้องกันภัยทางถนนเป็นการเบื้องต้น

18 ส.ค. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 5
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกดำเนินการปรับปรุงสภาพถนนที่ชำรุด ทรุดตัว มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณสายทาง ถนนบ้านบก - บ้านแดง เพื่อป้องกันภัยทางถนน โดยได้น้ำวัสดุยางมะตอย มาดำ...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่บ้านบก หมู่ที่ ๑๓

18 ส.ค. 2022 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 2
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าออกปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่บ้านบก หมู...

พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อมอบให้เพื่อนร่วมงาน ที่จำเป็นต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

16 ส.ค. 2022 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 3
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และเพื่อนร่วมงานที่จำเป็นต้องกักตั...

พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อมอบให้เพื่อนร่วมงาน ที่จำเป็นต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

11 ส.ค. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และเพื่อนร่วมงานที่จำเป็นต้องกักต...

พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อมอบให้เพื่อนร่วมงาน ที่จำเป็นต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

8 ส.ค. 2022 12:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อมอบให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และเพื่อนร่วมงานที่จำเป็นต้องกักต...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้มอบความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

3 ส.ค. 2022 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย "นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบร...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ปิดจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อจัดทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และของเล่นเครื่องใช้เด็กสัมผัสร่วมกัน

1 ส.ค. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
         ด้วยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เป็นโรคติดต่อ มือ เท้า ปาก เพื่อป้องกันการสัมผัสสิ่งของร่วมกันในศูนย์พัฒ...

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มขว้างถนนบริเวณบ้านชำแระตะวันตก หมู่ที่ ๙

26 ก.ค. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
         เวลา ๑๕.๔๕ น.ของ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้รับแจ้งจากนายจำรูญ บุญจูง (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) เกิดเหตุลมกระโชกแรกต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับถนนทำ...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านแตระ-หาด

26 ก.ค. 2022 10:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12
เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าให้ชุมชน บ้านแตระ - หาด หมู่ที่ ๓ และบ้านชำแระตะวันตก หมู่ท...

งานนิติการ ร่วมกับ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เพื่อพิจารณาจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

25 ก.ค. 2022 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12
เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องการติดตั...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่

25 ก.ค. 2022 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
วัน จันทร์ ที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติให้นำรถกระเช้าออกปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ บ้า...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนุขบ้าตาม "โครงการสัตว์โปรดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๗ (เพิ่มเติ่ม)

21 ก.ค. 2022 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ...

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

12 ก.ค. 2022 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ด้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปรำจำปี ฑ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนางศรีไพร วัน...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

7 ก.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์เครื่่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)...

นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 ก.ค. 2022 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็...
To Top ↑