huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

6 ธ.ค. 2023 11:29:18 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน (ผู้สูงอายุ) / ผู้มีความเสี่ยงทางสายตา...เข้ารับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาได้ #ฟรี 

27 พ.ย. 2023 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุ / ผู้มีความเสี่ยงทางสายตา...เข้ารับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาได้ #ฟรี  เพียงแค่พกบัตรประชาชนเข้ารับการคัดกรองควา...

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดนางรำร่วมเนื่องในงานเฉลิมฉลอง "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จ.ศรีสะเกษ"

19 พ.ย. 2023 18:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดนางรำจำนวน ๑๐ คน เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมเนื่องในงานเ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจสถานประกอบการบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

15 พ.ย. 2023 14:22:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ร่วมกับ งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจสถานประกอบการบริษัทเบ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาด ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์

14 พ.ย. 2023 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
                   วัน อังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกิจกรรมรับบริจากโลหิตของสภากาชาด โดยเชิ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรม Bigcleanning Day ประจำเดือพฤศจิกายน ๒๕๖๖

9 พ.ย. 2023 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
 วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ วลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมจัดกิจกรรมBig Cleaning Day โดยทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงา...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ รวบรวมเงินเพื่อร่วมสมทบในงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในโอกาสครบรอบ ๖๖ ของโรงเรียนวัดเขียน

2 พ.ย. 2023 13:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางศรีไพร วันทา นายกอบต.ห้วยเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร / นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดอบต. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันนำเงินที่รวบรวมเป็นเงินจาก ข้าราชการ และ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ

27 ต.ค. 2023 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 35
เวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งคณะกรรมการได้รับฟังข้อ...

คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวยเหนือ ได้ประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนบริหารกองทุนให้เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพที่ดี

19 ต.ค. 2023 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12
              คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยเหนือ ได้จัดประชุม ว้นที่ ๑๙ ตลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งนางศ ร์ไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอขุขันธ์

13 ต.ค. 2023 22:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยงานส่งเสริมการศกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับประชาชน หน่วยงานในพื้นที่  ได้ร่วมงาน งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหล...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ" ในการประกวดสำหรับเครื่องเซ่นไหว้ ประเพณีแซนโฏนตาเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖

13 ต.ค. 2023 22:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12
            วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมงาน งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี...

องค์การริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ที่เป็นเครือข่ายราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

28 ก.ย. 2023 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
                     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้ารับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) ที...
To Top ↑