huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง ๗ วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕) บัดนี้ได้เริ่มดำเนินการวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรก

29 ธ.ค. 2021 01:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง ๗ วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕) บัดนี้ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรก ไปจนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เป็นตัวแทนจัดประชุมการติดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )

13 ธ.ค. 2021 02:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ห้วยเหนือ ร่วมรับฟังการ บรรยายจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในการดำเนินการเกี่ยวกับกิ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

1 ธ.ค. 2021 02:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  จึงขอประกาศให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 37
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยท...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๑๑" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๑๐" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๙" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๘" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:40:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๗" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:35:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๖" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๕" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๔" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๓" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
ณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบ...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๒" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:10:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๑" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทรา...

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ประสงค์จะขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

17 พ.ย. 2021 06:35:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 26
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งปร...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย และให้ประชาชนระมัดระวังการก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อป้องกันเหตุอัคคี

2 พ.ย. 2021 02:10:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
กรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศหนาวเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศ...
To Top ↑