huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

23 มิ.ย. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอรณรงค์ให้ประชาชนรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมต่อต้านยาเสพติด เอกสารแนบ

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรโดยผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน  (ระดับน่าอยู่)

17 มิ.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 3
วัน ศุกร์ ที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในระหว่าง ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

13 มิ.ย. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 1
ประกาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์การเกิดฝนตกหนัก โทรสารในราชการ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย ศูนย์พัฒราเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม จัดโครงพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการควบคุมโรคติดต่อและส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

2 มิ.ย. 2022 11:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ได้จัดโครงพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปก...

นางศรีไพร  วันทา  นายก อบต.ห้วยเหนือ  ได้เดินทางไปเยียมให้กับลังใจกับทีมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำในชุมชนที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบ (ชรบ.) 

31 พ.ค. 2022 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางศรีไพร  วันทา  นายก อบต.ห้วยเหนือ , นายสุรเดช  แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ   พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที อบต.ห้วยเห...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม 2565

31 พ.ค. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และพร้อมที่จะกระตุ้นเตือนโดยการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูบบุหรี่ที่พยายามท...

เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

24 พ.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
วันที่​ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีไพร  วันทา (นายก อบต.ห้วยเหนือ)  เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น  ...

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อน และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

13 พ.ค. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12
       วันที่ (๑๑ พ.ค.๖๕) นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดระบุว่า ปร...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าสมัครเข้ารับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

12 พ.ค. 2022 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมรับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน  ๑๑ ชุดๆ ละ ๕๐ อัน (ทั้ง ๑๑  หมู่บ้าน)

25 เม.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 40
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ อบต.ห้วยเหนือ โดยนางศรีไพร วันทา (นายก อบต.ห้วยเหนือ) พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.ห้วยเหนือ ได้ดำเนินการมอบชุดตรวจ ATK หมู่บ้านละ ๕๐ ชุด ให้กับผู...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วม "โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย" กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง

22 เม.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 26
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศรีไพร วันทา นายกองค์กการบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เข้าร่วมพิธีปิด "โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อ...

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอแจ้งประกาศ "เตือน" จังหวัดภาค เหนือ กลาง อีาน และกทม. ระหว่าง ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ อาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

22 เม.ย. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
บริเวณประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ กทม. จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีลักษณะเป็นพาย...

พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อมอบให้กับเพื่อนร่วมงาน ที่จำเป็นต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

19 เม.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ / นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน อบต....

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอแจ้งประกาศ "เตือน" จังหวัดภาค เหนือ กลาง อีาน และกทม. ระหว่าง ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ รับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

15 เม.ย. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉบับที่ ๓(๗๑/๒๕๖๕) เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ จะ...

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอแจ้งประกาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพายุฤดูร้อน ระหว่าง ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

14 เม.ย. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 22
งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอแจ้งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน "พายุฤดูร้อน บริเวณประเทศไทย ระหว่าง ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕"  ส่งผลทำให้ภาค...

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ครั้งที่  1 /2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณตามแผนงานสุขภาพ  ประจำปี 2565

7 เม.ย. 2022 13:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 38
วันที่ ๗ เมษายน๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศรีไพร  วันทา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ครั...
To Top ↑