huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ที่เป็นเครือข่ายราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

28 ก.ย. 2023 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10
                     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้ารับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) ที...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา ของโรงเรียนบ้านชำแระกลาง

8 ก.ย. 2023 09:36:31 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 27
                     วันศุกร์ ที ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหนือ ได้รับเชิญเป็นประธาน และเป็นเกียรติในพิธ...

นางสวิง เสมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมมอบขนมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้เรียนรู้การเป็นผู้รับรับ และการเป็นคนให้

4 ก.ย. 2023 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 36
          ด้วย วัน จันทร์ ที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสวิง  เสมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมมอบขนมให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ...

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

22 ส.ค. 2023 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 37
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา ๑. ร่างข้อบัญญัติ...

นางศรีไพร วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) ได้รับเกียรติร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

17 ส.ค. 2023 09:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 31
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้รับเชิญจากกุ่มโรงเรียนในพื้นที่ ให้ นางศรีไพร วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

14 ก.ค. 2023 15:54:10 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 49
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 ก.ค. 2023 15:06:52 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 35
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ ผ่าน OR Code อย่างน้อยแห่งละ ๔๐ คน...

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

26 มิ.ย. 2023 08:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 52
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอรณรงค์ให้ประชาชนรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพ...

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่

7 มิ.ย. 2023 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 39
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึง...

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม 2566

30 พ.ค. 2023 10:07:30 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 45
งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และประชาสัมพันธ์คำขวัญ " บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้รับเกียรติให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคง มั่งคัง ยังยืน ประจำปี ๒๕๖๖

25 พ.ค. 2023 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 29
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย นางศรีไพร วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ)  ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านตะแบก หมู่ที่ ๘

19 พ.ค. 2023 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 27
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับมอบหมายให้คณะทำงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยบริการฉีดวัคซ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านเรียม หมู่ที่ ๕

18 พ.ค. 2023 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 23
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับมอบหมายให้คณะทำงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยบริการฉีดวัคซ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านบก หมู่ที่ ๑๓

16 พ.ค. 2023 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับมอบหมายให้คณะทำงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยบริการฉีดวัคซ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในบ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒

15 พ.ค. 2023 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับมอบหมายให้คณะทำงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยบริการฉีดวัคซ...
To Top ↑