huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ สนับสนุนกำลัง อปพร.อำนวยความสะดวกในการจัดกีฬาสี ณ โรงเรียนชำแระกลาง หมู่ที่ ๑๐

8 ม.ค. 2022 02:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
วันศุกร์ ที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศรีไพร  วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มอบหมาย ให้งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด จัดกำลังสมาชิก อปพร. ร่วมอำนวย...

สมาชิก อปพร.อบต.ห้วยเหนือ ได้ให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ประชาชน "รถยนต์ยางแตก"

1 ม.ค. 2022 12:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน โดยสมาชิก อปพร.อบต.ห้วยเหนือ ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ                       ...

ศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยเหนือ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยเหนือ แทนคณะกรรมการที่หมดวาระในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

20 ธ.ค. 2021 06:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริห...

งานรักษาความสงบภาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง "ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง" ให้เกิดความพร้อม

17 ธ.ค. 2021 02:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
         งานรักษาความสงบภาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ขออนุมัติจากนายสุรเดช แสนทวีสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่ว...

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในองค์กร

14 ธ.ค. 2021 06:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยนายสุรเดช   แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้พิจารณา...

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกดูแลความพร้อมของศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

3 ธ.ค. 2021 07:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานสธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับการอนุมัติโดยนายสุรเดช  แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ที่กักตัวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

1 ธ.ค. 2021 02:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
วันที่​ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔​ เวลา ๑๐.๐๐ น.​ นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

28 พ.ย. 2021 09:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจาก กกต. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ แ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการมอบหีบและอุปกรณ์ให้กับกรรมการหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

27 พ.ย. 2021 04:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เป็นประธานในการมอบวัสดุอุปกรณ์ และส่งม...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ (กปน.) วันที่ ๒

26 พ.ย. 2021 09:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต. ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้พบป่ะ และแนะนำให้ความรู้ในเบื้องกับผู้เข้าอบร...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ (กปน.)

25 พ.ย. 2021 09:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต. ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้พบป่ะ และแนะนำให้ความรู้ในเบื้องกับผู้เข้าอบรม &qu...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ที่กักตัวในพื้นที่

23 พ.ย. 2021 02:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 22
วันที่​ ๒๓ พฤศจิกายน ​๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.​ นำโดยนายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ห้วยเหนือ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นขวั...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมซ้อมใหญ่/ซ้อมรำเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

17 พ.ย. 2021 04:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมซ้อมใหญ่/ซ้อมรำเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดี (ตากะจะ) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อให้เกิดความพร้อม ทราบจุ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพป้องกันอัคคีภัยสถานประกอบการ ของห้างเทสโก้โล้ตัส สาขาขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

16 พ.ย. 2021 02:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ได้รับอนุมัติจากนายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั...

ศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยเหนือ จัดกำลังสมาชิก อปพร.อบต.ห้วยเหนือ ร่วมอำนวยความสะดวกด้านจราจรในงานบุญทอดกฐินสามัคคีประเพณีประจำปี ณ วัดชำแระกลาง หมู่ที่ ๑๐

15 พ.ย. 2021 02:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยนายสุรเดช   แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้แต่งตั้งคำสั่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร...

นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมมอบน้ำและนมกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาบริจาคโลหิต

12 พ.ย. 2021 02:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ ได้รับมอบน้ำและนมกล่อง จากนายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนื...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ที่กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสะอาง จำนวน ๓ ครอบครัว

5 พ.ย. 2021 02:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
วันที่​ ๕ พฤศจิกายน ​๒๕๖๔​ เวลา​ ๑๕.๓๐ น.​ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยท่านปลัดสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พร้อมพนักง...

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมพิธีเซ่นไหว้ศาล ตา-ยาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

5 พ.ย. 2021 02:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมทำพิธีเซ่นไหว้ศาล...
To Top ↑