huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่

21 เม.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 32

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้ออกปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ในบริเวณบ้านพราน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๙ จุด เพื่อให้พื้นที่ต่าง ๆ มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน

ป้องกันความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

To Top ↑