huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

22 เม.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้ออกปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จำนวน ๔ จุด ดังนี้
          ๑. ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ   หน้าโรงเรียนวัดเขียน   หมู่ที่ ๔    จำนวน   ๒  จุด 
          ๒. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ       หมู่บ้านเอื้ออาทร         หมู่ที่ ๔    จำนวน   ๒  จุด

เพื่อให้พื้นที่ต่าง ๆ มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ต่อไป

To Top ↑