huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ขึ้น เป็นวันที่ห้า

15 เม.ย. 2022 23:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้กำหนดแผนบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตลอดปี ๒๕๖๕ ขึ้น

เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (กรม ปภ.) ได้กำหนดแผนดำเนินการไว้

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๕ ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ขึ้น

สภาพการจราจรโดยรวมของวันนี้ ยังคงมีการเดินทางสัญจรไปมาของคนในพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ และการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนดังกล่าวฯ

ได้รับความอนุเคราะห์จากนายจำรูญ บุญจูง (รอง นายก อบต.ห้วยเหนือ) ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และผู้เดินทางไป - มาร่วมมอบสิ่งของเครื่องดื่ม และสอบถามทางในบางครั้ง

และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

To Top ↑