huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ขึ้น เป็นวันที่เจ็ด ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

17 เม.ย. 2022 20:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้กำหนดแผนบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตลอดปี ๒๕๖๕ ขึ้น

เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (กรม ปภ.) ได้กำหนดแผนดำเนินการไว้

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๗ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์เข้มข้น 

ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ขึ้น สภาพการจราจรโดยรวมของวันนี้ยังคงมีการเดินทางสัญจรไปมาของคนในพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ และการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนดังกล่าวฯ

ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ผ่านมาผ่านไป ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องดื่ม ตรวจเยี่ยม และพูดคุยให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

To Top ↑