huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง "ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง" ให้เกิดความพร้อม

17 ธ.ค. 2021 02:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15

         งานรักษาความสงบภาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ขออนุมัติจากนายสุรเดช แสนทวีสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ แต่งตั้งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่            ออกตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง ประเภทถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เพื่อตรวจสอบให้เกิดความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ  ตามที่ได้นำไปติดตั้งในพื้นที่ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ไว้เพื่อป้องกันเหตุเบื้องต้น พร้อมขอขอบคุณผู้นำท้องที่ที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้วยความดียิ่ง

To Top ↑