huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

1 ธ.ค. 2021 02:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 

จึงขอประกาศให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

To Top ↑