huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง ๗ วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕) บัดนี้ได้เริ่มดำเนินการวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรก

29 ธ.ค. 2021 01:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง ๗ วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕) บัดนี้ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรก

ไปจนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงความไม่สะดวกในการเดินทาง ณ บริเวณดังกล่าวฯ พร้อมขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราขร และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการเดิน 

                ด้วยความห่วงใย จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

To Top ↑