huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

อำนาจหน้าที่
 • ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • อำนาจหน้าที่คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล
 • อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
 • อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
 • อำนาจหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
 • อำนาจหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล
 • อำนาจหน้าที่กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • กฎหมายอื่นๆ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)
แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

 • สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  ปี 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                    
       ข่าวสาร อบต.ห้วยเหนือ
 

ประชาสัมพันธ์

นายสุรสิทธิ์ มีกุล ผู้ใหญ่บ้านพราน หมู่ที่ ๔ ได้รับมอบทุนสาธารณะกุศลให้ศูนย์พักคอยตำบลห้วยเหนือจากงานศพของนายนายมานพ ศรีพิพัฒน์

11 ส.ค. 2021 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 32
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๗ น. นายสุรสิทธิ์ มีกุล ผู้ใหญ่บ้านพราน หมู่ที่ ๔ ได้รับมอบทุนสาธารณะกุศลให้ศูนย์พักคอยตำบลห้วยเหนือ จากงานศพของนายนายมานพ ศรีพิพัฒน์ เพื่อไว้ใช้ในการบริหารจั...

ร้านครัวจันภักดี ได้มามอบข้าวต้มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย และผู้พักคอย ณ ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

10 ส.ค. 2021 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 42
             วันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๕ น. ร้านครัวจันภักดี ได้มามอบข้าวต้มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้พักคอย ฯ  โดยมีนายวันชัย ถานุ กำนั...

หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำหลังกับเจ้าหน้าที่ประจำพักคอยตำบลห้วยเหนือ

9 ส.ค. 2021 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 59
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๔ น. นางสมจันทร์ บัวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดพักคอยตำบลห้วยเหนือ แห่งที่ ๒ เพื่อเป็นขวัญและ...

คุณจักรกฤษณ์ เค้าทอง ใด้มอบชุด PPE จำนวน ๑๐ ชุดพร้อมเครื่องดื่มไว้ให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดพักคอยตำบลห้วยเหนือ แห่งที่ ๒

8 ส.ค. 2021 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 46
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. คุณจักรกฤษณ์ เค้าทอง ใด้มอบชุด PPE จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมเครื่องดื่มไว้ให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดพักคอยตำบลห้วยเหนือ แห่งที่ ๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  และ...

คุณครูชัชวาภรณ์ สวัสดิกุล ใด้มามอบยาฟ้าทะลายโจร และขิงผง กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ณ จุด ศูนย์พักคอยห้วยเหนือตำบลห้วยเหนือ แห่งที่ ๒

8 ส.ค. 2021 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 31
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. คุณครู ชัชวาภรณ์ สวัสดิกุล    ใด้มามอบยาฟ้าทะลายโจร และขิงผง ให้ผู้พักคอย ณ จุดพักคอยตำบลห้วยเหนือ แห่งที่ ๒ ไว้บริหารจัดการให้กับผู้พักคอย ต่อไ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน/โอน/ย้าย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 111 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.มท 0810.6/ว17319/01/256524/01/2565
2การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.บถ.มท 0809.4/ว19521/01/256524/01/2565
3ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
กศ.มท 0816.2/ว17620/01/256520/01/2565
4ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
[เอกสาร word]
กสธ.มท 0819.2/ว17219/01/256520/01/2565
5หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.คท.มท 0808.3/ว16419/01/256519/01/2565
6การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.บถ.มท 0809.4/ว16319/01/256521/01/2565
7การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.คท.มท 0808.3/ว21825/01/256525/01/2565
8การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.บถ.มท 0809.4/ว319/01/256519/01/2565
9สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.บถ.มท 0809.2/ว1019/01/256520/01/2565
10ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว16619/01/256520/01/2565
11ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว18220/01/256520/01/2565
12การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.คท.มท 0808.2/618-62120/01/256521/01/2565
13การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
กพส.มท 0810.6/ว18120/01/256521/01/2565
14ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565
[เอกสาร word]
กพส.มท 0810.4/ว21024/01/256524/01/2565
15ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word]
กสว.มท 0820.3/ว19221/01/256521/01/2565
16ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.2/ว16719/01/256519/01/2565
17ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
กสว.มท 0820.3/ว18320/01/256521/01/2565
18การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว20121/01/256524/01/2565
19แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
[เอกสาร word]
กสธ.มท 0819.3/ว54925/01/256525/01/2565
20การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.คท.มท 0808.2/676-75121/01/256524/01/2565

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

ไม่พบผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ไม่พบผลลัพธ์

บริการประชาชน (e-Service)

สำนักงานปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

ลิงก์ที่น่าสนใจ

To Top ↑