[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

7 พ.ย. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 100

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดร่วม กับ ทางผู้นำท้องที่บ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๗ 

โดยมีนายพงศกร ประดับศรี ผู้ใหญ่บ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๗ ร่วมให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการอย่างดียิ่ง

 

To Top ↑