[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารารส่วนตำบลห้วยเหนือ

20 ม.ค. 2022 10:00:00 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 391
ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องขอความช่วยเหลือ                  ๑.๑ แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)       &...

การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

20 ม.ค. 2022 09:00:00 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 217
1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินการตามแนวทางฯ 1.2 แนวทางการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ 1.3 ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองที่ได้รับมอบหมาย 1.4 ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจ...
To Top ↑