huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ สนับสนุนกำลัง อปพร.อำนวยความสะดวกในการจัดกีฬาสี ณ โรงเรียนชำแระกลาง หมู่ที่ ๑๐

8 ม.ค. 2022 02:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14

วันศุกร์ ที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศรีไพร  วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มอบหมาย
ให้งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด จัดกำลังสมาชิก อปพร. ร่วมอำนวยความสะดวกในงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านชำแระกลาง หมู่ที่ ๑๐   
 ตามวันและ เวลาข้างต้น จนถึง เวลา ๑๘.๐๐ น. การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พร้อมนี้สมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับเกียรติบันทึกภาพร่วมกับ นายจำรูญ บุญจูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ                                                                                            ที่ได้รับมอบมาเป็นประธานในพธีเปิด-ปิด กิจกรรมดังกล่าวฯ
           

 

To Top ↑