huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ขึ้น เป็นวันที่หก

16 เม.ย. 2022 23:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้กำหนดแผนบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตลอดปี ๒๕๖๕ ขึ้น

เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (กรม ปภ.) ได้กำหนดแผนดำเนินการไว้

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๖ ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ขึ้น

สภาพการจราจรโดยรวมของวันนี้ ยังคงมีการเดินทางสัญจรไปมาของคนในพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ และการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนดังกล่าวฯ

ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเดช   แสนทวีสุข (ผู้ช่วยผู้อำนวยการรศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยเหนือ) นายสมุทร   วันทา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้เดินทาง ไป - มา ร่วมมอบสิ่งของเครื่องดื่ม และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

To Top ↑