huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดเขียนตามที่ได้การร้องขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

7 ม.ค. 2022 02:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13

วันศุกร์ ที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติจากนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ                                                                                                            ให้งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ออกให้บริการตามที่ได้รับการร้องขอ                                                                                                                ให้ช่วยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                                 ของโรงเรียนวัดเขียน ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

To Top ↑