huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อมอบให้กับเพื่อนร่วมงาน ที่จำเป็นต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

19 เม.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ /

นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน อบต.ห้วยเหนือ ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น

เพื่อนำมามอบให้ความช่วยเหลือพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ที่จำเป็นต้องกักตัวจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

อันเป็นการแสดงถึงความห่วงใย ความสามัคคี การมีน้ำใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเพื่อนร่วมงาน

To Top ↑