huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยเหนือ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยเหนือ แทนคณะกรรมการที่หมดวาระในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

20 ธ.ค. 2021 06:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ "เป็นผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ"  ได้อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ฯ ขึ้น แทนคณะกรรมการที่หมดวาระฯ

ณ ห้องประชุมอุนไอรัก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยมีนางศุทธิพนิต จันทะเสน หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานในการคัดเลือกฯ และได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานชุดใหม่

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว 

To Top ↑