huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน  ๑๑ ชุดๆ ละ ๕๐ อัน (ทั้ง ๑๑  หมู่บ้าน)

25 เม.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 22

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ อบต.ห้วยเหนือ โดยนางศรีไพร วันทา (นายก อบต.ห้วยเหนือ) พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.ห้วยเหนือ

ได้ดำเนินการมอบชุดตรวจ ATK หมู่บ้านละ ๕๐ ชุด ให้กับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. แกนนำสุขภาพ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

เพื่อดำเนินการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เชิงรุก

โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อันเป็นการป้องกันควบคุมโรคในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป

To Top ↑