huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

23 ต.ค. 2023 12:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 31

ด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็น "วันปิยมหาราช" ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม

ว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" อำเภอขุขันธ์จึงนำพสกนิกร ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๕๗ วินาที ณ พระบรมอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอขุขันธ์

 

To Top ↑