huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วม "โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย" กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง

22 เม.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศรีไพร วันทา นายกองค์กการบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

เข้าร่วมพิธีปิด "โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย" กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง

โดยมี )นายสรสิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ) เป็นประธานในการกล่าวพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ 

To Top ↑